top of page
Logo_edited_edited_edited_edited.png

Salgs- & leveringsbetingelser

1_edited.png
4%20Pris%20og%20betaling_edited.png
5%20Forsinket%20betaling%20af%20faktura_
6_Tilbud,_ordrer_og_ordrebekræftelser.p
7%20Levering_edited.png
8%20Fortrydelsesret_edited.png
10%20Immaterialrettigheder_edited.png
11%20fortrolighed_edited.png
12_v%C3%83%C2%A6rneting_edited.png
13%20Opsigelse_edited.png
9%20Reklamation_edited.png
3%20serviceydelse_edited.png
2%20Aftalegrundlag_edited.png

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om IllustrativLearnings, CVR-nummer 39921707, (”Virksomheden”) salg og levering af serviceydelser inden for online undervisning til ”Kunder”.

1.2 Geografisk afgræsning. Serviceydelsen kan kun anvendes af CVR-nummeret der er indgået tale med. Foreligger der en geografisk spredning af CVR-nummerets aktiviteter, skal der indgås en separat aftale for hvert P-nummer (medmindre andet er aftalt).

 

1.3 Uddannelsesmæssig afgræsning. I de tilfælde hvor CVR-/P-nummeret huser flere forskellige uddannelsesretninger, tegnes der en separat aftaler for hver uddannelse (medmindre andet er aftalt). Bestemmelsen gør sig kun gældende for egentlige uddannelsesinstitutioner.

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til Kunden (”Aftalegrundlaget”).

 

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Serviceydelser

3.1 Standard. De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer til Kunden, udføres korrekt og efter gældende standart.

3.2 Lovgivning og standarder. Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4. Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter Kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusiv moms – undtaget salg til private.

4.2 Betaling. Kunden skal betale online via illustrativlearning.dk´s betalingssystem, med Dankort eller VisaKort.

 

4.3 Der kan indgås aftale om betaling via faktura for serviceydelser, hvor betaling skal forfalde senest 10 dage efter indgået aftale, medmindre andet er aftalt.

 

4.4 Bemærk! Ordren fornys automatisk efter udløb, med mindre det opsiges.

5. Forsinket betaling af faktura

5.1 Rente. Hvis Kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 12 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2 Ophævelse. Hvis Kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til Erhvervskunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler Kunden andet.

6.2 Ordrer. Kunden skal tilmelde sig online.

6.3 Ordrebekræftelser. Efter korrekt tilmelding modtager kunden en e-mail, som bekræftelse på den endelige aftale.

6.4 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

7. Levering

7.1 Leveringstid. Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Ved online bestilling af allerede eksisterende materiale, vil der umiddelbart efter betaling, være adgang til det valgte kursus.

8. Fortrydelsesret

8.1 Inden ibrugtagning. Kunder har ved bestilling online materiale, en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage regnet fra ordrebekræftelsens modtagelse, jf. dog punkt 8.2. Fortrydelse kan meddeles telefonisk eller pr. mail, jf. kontakt oplysningerne 

 

8.2 Ibrugtagning. Uanset pkt. 8.1 ophører kundens fortrydelsesret, i det øjeblik kunden kan benyttelse sig af det leverede produkt/tjenesteydelse. Det sker ved der gives elektroniske adgang til materialet.

9. Reklamation

9.1 Reklamation. Købelovens mangels-regler kan finde anvendelse i forbindelse med aftaler om levering af tjenesteydelser. Udgangspunktet er dog, at kunden ikke har 2 års reklamationsret, eftersom leveringen består af en tjenesteydelse.

9.2 Klageadgang. Vil kunden klage over sit køb, skal der uden ugrundet ophold rettes henvendelse til IllustrativLearning, enten telefonisk eller pr. mail, jf. kontakt oplysningerne 

10. Immaterielle rettigheder

10.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, herunder ophavsrettigheder, varemærker, design og evt. patener/brugsbeskyttelse tilhører Virksomheden.

 

10.2 Licens. Kunden har en tidsbegrænset, ikke overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige område, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

11. Fortrolighed

11.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

11.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

 

11.3 Varighed. Parternes forpligtelser gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

12. Gældende lov og værneting

12.1 Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

12.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved kundens værneting.

13. Opsigelse

13.1 Uopsigelig. Aftalen er uopsigelig i 12 måneder regnet fra dato for ikrafttrædelse, jf. punkt 7

 

13.2 Abonnementsperioder. Alle aftaler er baseret på 12 måneders abonnementsperioder.

 

13.3 Abonnementsopsigelse. Kunden kan skriftlig opsige sit abonnement ved at sende en mail til IllustrativLearning.dk

 

13.4 Opsigelsesvarsel. Et abonnement kan opsiges med 30 dages varsel til en abonnementsperiodes udløb (være opmærksom på punkt 4.4)

 

13.5 Ved abonnementets udløb er Virksomheden berettiget til, straks og uden yderligere varsel, at determinere en hver adgang til det berørte kursusforløb.

bottom of page